معرفی مرتضی مرتضوی راد


مرتضی مرتضوی راد
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 10 تير 1370
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

دنیای کوچک

sاز وقتی شوهرش گم شده بود راه دیگری برای امرار معاش نداشت.لباسش را در آورد..در اتاق باز شد...زن فریاد زد: تو اینجا چی کار میکنی؟؟؟

فرشته

گفت: یه گل میخرین؟ گفتم: اسمت چیه کوچولو؟ گفت:فرشته ماشینی با سرعت عبور کرد و دخترک را زیر گرفت و به راهش ادامه داد..از ماشینم پیاده شدم..دخترک با دسته گلش کنار خیابان ایستاده بود و لبخند می زد گفتم: چیزیت نشد؟ گفت فرشته ها که نمی میرند. بعد پرواز کرد و در آسمان ناپدید شد

رئیس دفتر رئیس جمهور

sباز گفتند حجاب افتخار توست.چادرش را سر کرد.باز گفتند حجاب نشان عیاشان است.چادرش را پاره کرد..و آن شب در حالی که نیم بدنش پوشیده ونیم دیگر عریان بود خود را حلق آویز کرد.

رسانه ی ملی

sشبکه یک..دو..سه...همه سخنرانی بودند..تلوزیون را برداشت و از پنجره بیرون پرت کرد!

شخصیت

sپول نداشت.در ایستگاه خودش را میان جمعیت گم کرد.روی در اتوبوس نوشته بود ارائه بلیط نشانه شخصیت شماست!

برای مذهب

sکاش فاسد می شدم. کاش بخار می شدم. محرم امسال - یخچال خانه

ت‍‍‍ياتر

sابراب خودم بز بز قندی. ابراب خودم چرا نمی خندی؟ پرده که کشیده شد عروسک را روی زمین کشید و با خود برد.