معرفی سرورویسی


سرورویسی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 25 فروردين 1364
کشور: ايران شهر: کرمانشاه
s://sazesaket.blogsky.com www.aparat.com/sazesaket t.me/sazesaket
ترانه سراوعاشق نوشتن


آخرین داستان ها ارسالی

عشق

sزمونی دیدمش که سوی چشماش رفته بودودیگه منونمی دید.مادرم رومیگم که جوونیش روپای من گذاشت ولی دل من لیاقت عشق بیکرانش رونداشت.خداخدامیکنم پسرم مث من نشه.

خدا

sعکس کودک کاری رودیدم که بدلیل فقرخودکشی کرده بود.اشک توچشمام جمع شدویادکودکی خودم افتادم امامن همیشه باخودم میگفتم غصه نخورخداازاون بالاتورومی بینه ودستای کوچیکت رومی گیره.