معرفی سمانه افشاریان


سمانه افشاریان
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 24 مرداد 1379
کشور: ايران شهر: Kazeroon


آخرین داستان ها ارسالی

محبوس غم فصل یک سوالات بی جواب

نمایش مشخصات سمانه افشاریان قدم هایش مثل سابق نبود هیچ اثری ازلبخندهای همیشگی وشلوغی هایی که زمین رابه لرزه درمی آورد نبود. دیدی که به دنیاداشت سرد بودومملو از وحشت ،به او که نگاه می کردم انگارکه او رانمی شناختم. چیزی ازسمیرایی که در خاطراتم وجود داشت نمانده بود،جلورفتم که او را درآغوش بگیرم امابدون توجهی به من،راهش راکج کرد