معرفی ابوالفضل ابطحی


ابوالفضل ابطحی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 31 شهريور 1358
کشور: ايران شهر: اصفهان


آخرین داستان ها ارسالی

شهرسکوت

دانیال شروع به عوض کردن لباسهای خودکرد.ولباس کاررابه تن کرد.خیلی روزخوبی برای او بود.چون می توانست کارهای راکه یادگرفته به نمایش بگذاردولی همش به فکراستادمحمودبودکه دوست داشت .اوهم اینجابودکنارش تاباراهنماییهایی که اون می کرد.بااعتمادبه نفس کارخودراآغازکند.بنابراین شروع به کارکردن کرد

شهرسکوت

یک پسرفقیری بنام دانیال دریک شهردورافتاده زندگی می کرد.که هیچ کسی رانداشت .وهمیشه باخاطرات پدرومادرخودروزهاوشبهارامی گذرانید.وقتی بچهارامی دید.که دست پدرومادرشان رامی گرفتند.خیلی ناراحت وغمهای زیادی دروجودش سنگینی می کرد.وحتی گریه های شبانه اوهیچ وقت بندنمی آمد.ودرغمهای زیادی خودرادیدمی زد

سبزبودن

یک خانه کوچک یاحتی یک اتاق یاهرجایی که به ماآرامش میدهد.می تواندسبزباشد.وهمیشه ازرنگهای زردیامشکی که آرامش به مانمی دهددوری کنیم. وبایددانست که سبزبودن پرازروحیه می تواندبرای ماباشد.هیچ بایدگذاشت که قلبمان ازرنگ سبزبشد.هیچ وقت نمی توان فکرکنی که چگونه بایدسبزباشی.وآن راتجربه