معرفی سلمان مرادی


سلمان مرادی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 1 فروردين 1367
کشور: ايران شهر: اهواز


آخرین داستان ها ارسالی

دوراهی

نمایش مشخصات سلمان مرادی روزی درخیال خود شایددرتوهمات خود به سرعت هرچه تمامتر برروی کلمات خود سوار وچهارنعل درجاده افکار به پیش میرفتم دیدم پیرمردی رابالباس تمیزباریش وموهای پریشان وسپید تکیه برعصای خود درکنارجاده افکارایستاده بود، ایستادم اورادرخیال خود سوارکردم. چندلحظه ای بااو به گفتگو پرداختم درته کلمات اوغم رامیشد لمس کرد

نرو

نمایش مشخصات سلمان مرادی از زمانی که بهش گفته بودم نمیتونم باهات ازدواج کنم چند وقتی می گذشت. توی یه جمع دوستانه دعوت شده بودم ،وقتی به جمعشون وارد شدم اونم اونجا بود ،چشم تو چشم شدیم ،چند لحظه بلند وبا مکث طولانی فقط بهم خیره شده بودیم، دقیقا نمیدونم چقدر طول کشید که دوستم دستمو گرفت و گفت چت شده چته ماتت برده اون موقعه بود که به خودم اومدم