معرفی فردین بغدادی


فردین بغدادی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 7 فروردين 1381
کشور: ايران شهر: قرچک