معرفی محمد صادق پرواس


محمد صادق پرواس
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 3 تير 1334
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

نهرآب

نمایش مشخصات محمد صادق پرواس وقتی از خواب بلند شدم بخاطر بیماری که دارم تمام بدنم بی حس است. مدتی باید در رختخواب نرمش کنم تا مقداری از بی حسی بدنم کم شود تا اعضا بدنم بحالت تقریبا عادی برسد.اب جریان دارد البته در مجموع خوب هستم،مقداری بی حسی در عضلات دست و پا دارم که با حرکات کششی و نرمش در ساعاتی از روز سعی میکنم فعال باشم

شخص مورد نظر

نمایش مشخصات محمد صادق پرواس با معرفی نامه وارد محل کار جدیدم شدم،و با احوالپرسی سراغ اطاق سرپرست قسمت را گرفتم مرا راهنمایی کردند. با خوش رویی معرفی نامه را تحویل دادم و منتظر شدم تا محل کارم مشخص شود،بعد از چند دقیقه راهنمایی راجع به محل کار جدید در انتهای جلسه یک تذکر بمن داد که با یک نفر از پرسنل محل کار

تابلو برفی

نمایش مشخصات محمد صادق پرواس امسال زمستان سردی است. چند سال بود که زمستانی به این سردی سابقه نداشت. امروز در این هوای سرد و نفس گیر عصر باید با اتوتوس برم سرکار تقریبا 400 گیلو متر مسافت است. سر ساعت رفتم ترمینال و منتظر شدم تا اعلام کردند که برویم سوار اتوبوس شویم. مسافران با چمدانها و لوازم مورد نیاز خود به مررور آمدند و سوار شدند

یک روز جمعه

نمایش مشخصات محمد صادق پرواس امروز جمعه است ،همه افراد خانواده در خانه هستدبرای صرف صبحانه دور سفره نشسته و منتظر تا مادر چای را بریزد و از کنار هم بودن لذت ببریم. در طول هفته بابا زودتر همه صبح از خانه خارج میشود من و برادرم هم که میرویم با هم مدرسه،ولی امروز قرار است با بابا برویم سید ملک خاتون سر خاک مادر بزرگ برای ما خیلی جالب و هیجان انگیز است