معرفی محمد مهدی محمودی


محمد مهدی محمودی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 7 بهمن 1382
کشور: ايران شهر: اراک
نوجوانی پانزده ساله هستم که در سال 1396به سرودن شعر و داستان نویسی را با کمک گرفتن از استاد خوبم دکتر حمیدرضا سلیمانی فعالیت خود را در زمینه ی داستان نویسی اغاز کردم


آخرین داستان ها ارسالی

غاری در راه

نمایش مشخصات محمد مهدی محمودی غاری زیبا ... رهایی که در بند می اورد... یک کمد ... سرنوشتی گنگ ...ایا رها خواهم شد... به سرعت می دویدم سنگ های بزرگ و کوچک جنگل مانع سریع تر دویدنم می شد . نگاهی به پشت سرم انداختم تقریبا ان سرباز های سبز پوش پلیس با کلاه های قرمز رنگ چند صد متری از من دورتر بودند . جلوی درختی تنومند با شاخه های سبز رنگ سنگی بزرگ که از خزه پوشیده شده بود وجود داشت