معرفی آرمینه مصباحی کوزه کنان


آرمینه مصباحی کوزه کنان
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 22 مرداد 1379
کشور: ايران شهر: سیس


آخرین داستان ها ارسالی

رمان عشق و نفرت

#Part_1 در رو باز میکنم میرم تو ،صدا میزنم -زنعموووو زنعمو کجایی من اومدم از جلوی اشپزخونه که رد میشم صداش در میاد -جونم عزیزم اومدی کم کم داشتم نگران میشدم از اشپزخونه میاد بیرون کمی من جلوتر میرم و کمی اون میاد طرفم دستاشو میزاره تو دو طرف صورتمو پیشونیمو