معرفی حسین جعفری


حسین جعفری
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 8 مرداد 1383
کشور: ايران شهر: اراک
به نام خالق بی همتا
نوشتن را با توصیه های عمویم حمید جعفری که از نویسندگان بزرگ کشور است، شروع کردم.
عمویم با مهربانی و صبر به من فنون داستان نویسی و نویسندگی را آموخت.
از او سپاسگزارم که راه قلم را به من یاد
داد.
امیدوارم بتوانم روزی مثل او از نویسندگان بزرگ شوم.
موفق و پیروز باشید
حسین جعفری


آخرین داستان ها ارسالی

پیرمرد

در راه مدرسه بودم. برای خودم شعری سرودم و زیر لب خندیدم. نگاهم به پیرمردی با پشتی قوز کرده افتاد که عصایی فرسوده به دست داشت. ناگهان پیرمرد به زمین افتاده. به سرعت به طرف او دویدم. مشکلی برای او پیش نیامده بود. با دستانی پینه بسته اما دلی آرام نشسته بود. وقتی او را بلند کردم به من گفت: "الهی پیر شوی پسرم! " و من را نگاه کرد و لبخندی زد