معرفی سعید فرجی


سعید فرجی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 2 مهر 1374
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

دوباره برخیز

اسمان افق چشم توست و میلرزی با هر صدا و لرزش . زمین تکیه گاه تمام وجودت است و با نگاه به اسمان هر لحظه خود را در هوا حس میکنی ترس همراه تو ترس حکمرانه تو و تو ترسان از اتفاقی جدید سقوط یا مدفون شدن بین خاک . دوباره برخیز برای خود کشتنت و دراز و زمین خوردنت زمان نمی ایستد برای به اسمان