معرفی هادی ذوقی


هادی ذوقی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 29 خرداد 1365
کشور: ايران شهر: تبریز