معرفی سارا کوثری


سارا کوثری
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 21 آبان 1379
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

در قاب عکسم میجویمت...

نمایش مشخصات سارا کوثری کِنار پنجره ایستاده بود و زُل زده بود به بدن لخت درختایی که تا طبقه چهارم ساختمون قد کشیده بودن.انگشترمو آروم زدم به در تا متوجه حضورم بشه.سلام کشیده و بلندی گفتم و نشستم روی صندلیِ کنار پنجره نرگس هایی که براش گرفته بودم رو یکی یکی تو گلدونِ روی میز گذاشتم مثل همیشه به عطر نَرگس واکنش نشون داد

پایانِ ریش سپیدی هایش

نمایش مشخصات سارا کوثری طرفای غروب بود که تلفن خانه به صدا درآمد هرسال این موقع ها گوش به زنگ بودیم.فردا اولین روز از ماه رمضان بود و طبق روال هرسال برای صرف افطاری خانه ی عزیز و آقاجان دعوت بودیم... آخ که چه ذوقی در وجودم هویدا میشد وقتی صدای زنگ را میشنیدم عزیز میگفت:((این چند صباح باقی مانده از عمرم را

رفتنت سخت بود بانوجان

نمایش مشخصات سارا کوثری وی قُرمه سَبزی اش کُل کوچه رو بَرداشته بود.مِثل همیشه اجاق خونه اش روشن بود و یه قابلمه روش که ازش بخار بلند میشد.سرِظهر هیچکس از خونه اش گرسنه بیرون نمیرفت هم دِلتو گرم میکرد هم سیر... عزیز که کنار بخاری نشسته بود و داشت برای عمه هدی شال میبافت با دیدن من چشماش خندید و دندونای ریزش مقابل چشمم ردیف شد