معرفی روشنا جهانگیرفام


روشنا جهانگیرفام
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 19 تير 1369
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

تنهاترین انار دنیا

نمایش مشخصات روشنا جهانگیرفام " فریده هوی فریده دختر کجایی؟ زودی باش اَفتو غروب میکنه. تا خونه خیلی ره مُنده... " صدای ننه انار گل بود که هم گام با تش باد جنوب می پیچید توی همهمه آن ساعتهای مانده به غروب و گم می شد در هیاهوی فروشنده هایی که با صدای بلند هوار می کشیدند.... بوی تند ماهی و میگو و بوهای برخاسته از کف سیاه

راهی

نمایش مشخصات روشنا جهانگیرفام ننه زبیده کاسه تلیت را هل داد سمت امیرو و از پشت پرده لرزان اشک رد کاسه را گرفت که امیرو با دست راست برش داشت و یک نفس سر کشید و ته مانده اش را با انگشت پاک کرد و سُرش داد وسط سفره! انگشت ها را لیسید و بعد جستی زد پاشنه ها را ور کشید و از سکوی بلند پایین پرید و دیگر پرده اشک ننه زبیده

من زن نیستم

نمایش مشخصات روشنا جهانگیرفام من زن نیستم: کلید را به سختی توی قفل چرخاند، در را هل داد و بدون اینکه کفش هایش را در آورد یک نفس رفت تا آشپزخانه.خرید ها را رها کرد روی کف سرامیکی آشپزخانه که بعد از شست و شوی دیشب حالا برق میزد! و دوید سمت اتاق! در را باز کرد و نگاهش صاف رد بچه ها را گرفت که روی تخت هر کدوم به شکلی هنوز