معرفی مهدی براهویی


مهدی براهویی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 12 خرداد 1375
کشور: ايران شهر: سفیدآبه
قوم بزرگ و با اصالت کشانی


آخرین داستان ها ارسالی

صدای زندگی

نمایش مشخصات مهدی براهویی روزهایی که بی روح و سرد باشد، روزهایی که در کنار درخت خشک و کهنسالی نشسته ای و به فکر عمیقی فرو رفته ای، تنها یک چیز می تواند زندگی را به تو و اطرافت هدیه دهد و آن نیز جمع شدن ابرهای بارور بر آسمان دلت و باریدنشان است. صدای رعد و برق و رعشه ای که بر اندام ما می اندازد بعد از خشکسالی

عفو

نمایش مشخصات مهدی براهویی Please wait⏳: شده ام حبس درین خانه ی تنگ... تکه خشتی بر سر و درین ظلمت ترسناک زمین خانه ای خاکی و از جنس خودم... جامه ام بس زیبا و به رنگ دلها شده ام حبس درین خانه ی تنگ... ناگهان پنجره ای رو به حیات دل من و از آن سبزه نگاری پیدا شاد و خرم ز میان آنها، بود بس زیب و شبیه دریا خنده ای زد به

پوچی

نمایش مشخصات مهدی براهویی سکوت کرکننده، سکوتی که کل افکار آدم را بسان کاموایی گلوله و اندر کالبد جسمش خرد می کند. کاش کبوتر کلاه به سر فکرم در کویر خاکی اندیشه ام کمی بالهایش را بتکاند کتاب کوچک درونم را کم کم ورق میزنم و به اندکی دور تر از حالم می روم که منظره ای قشنگ نمایان می شود سرو سبزی وسط سرای اندیشه و مردی سیاه، ساک سیاهی در دست بسان مسافری دور می گشت

منهای زندگی

نمایش مشخصات مهدی براهویی شبی شورانگیز کنار شیشه ی شکسته ی اتاقم به شمع خیره، شعری شورانگیز تر از آن شب می سرودم امشب شبی است شبیه رویاهای شیرینم که هر شب می دیدم صدای ساکت سرود شب گوشم را نوازش میکند من خیره به شمع، شمع خیره به پروانه ی دورش، پروانه شادی کنان به دور شمع می چرخد و در گوش شمع شعری زیبا میخواند،