معرفی سیروس لطفی نسب


سیروس لطفی نسب
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 18 فروردين 1368
کشور: ايران شهر: خمینی شهر


آخرین داستان ها ارسالی

آه سرد

نمایش مشخصات سیروس لطفی نسب شب شده بود... باز هم تنهایی ،تنها مونس من شده بود... تقریبآ چند ماهی بود که دیگر با هم ارتباط نداشتیم... وقتی رفت ،فکرش را نمی کردم که این آخرین باری ایست که او را میبینم... بیماری سختی داشت.. همیشه یک خودکار و یک برگه کاغذ همراهش بود... هر چه را می خواست می نوشت... به خاطر بیماری بسختی سخن می گفت

سرنوشت

نمایش مشخصات سیروس لطفی نسب شب است...هوا سرد شده...فکر کنم به خاطر باران باشد. باز تنهایم... فقط دو دوست قدیمی من در کنار من نشسته اند... خودکار و دفتر خاطراتم.... دوباره پس از سال ها آنها را پیدا کردم... اوه خدای من چه جالب ....فکر کنم یک جغد باشد... روبرویم نشسته.... چشمانش را به این طرف و آن طرف می برد... امشب دلم هوای گریه کرده

شروع اتفاق

نمایش مشخصات سیروس لطفی نسب همیشه قصد داشتم که او را ببینم اما هر بار به دلیلی این کار میسر نمی شد. وقتی اسمش را به زبان می آوردندتمام وجودم به یکباره مانند شمع می سوخت. خیلی دلم می خواست ببینمش اما نمی شد.شب و تنهایی دو یار جدا نشدنی به من و او حسادت می کردند.دلم می خواست ببینمش اما هر بار به دلیلی این کار میسر نمی شد

شروع اتفاق

نمایش مشخصات سیروس لطفی نسب همیشه قصد داشتم که او را ببینم اما هر بار به دلیلی این کار میسر نمی شد. وقتی اسمش را به زبان می آوردندتمام وجودم به یکباره مانند شمع می سوخت. خیلی دلم می خواست ببینمش اما نمی شد.شب و تنهایی دو یار جدا نشدنی به من و او حسادت می کردند.دلم می خواست ببینمش اما هر بار به دلیلی این کار میسر نمی شد