معرفی رضا نیرمی


رضا نیرمی
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 28 تير 1365
کشور: ايران شهر: اصفهان


آخرین داستان ها ارسالی

توهم های من

نمایش مشخصات رضا نیرمی یک صبح زمستانی از باقچه گل یاسی چیدم ...در جیب کتم گذاشتم تا برای اولین واخرین بار حرفم را به او بزنم .....سر همان کوچه و همان لحظه که میگذشت انتظار را میگویم ....... وقتی از ان کوچه گذشت ..................و من برای اولین واخرین باز سکوت کردم ......انجا بود که فهمیدم خدایم سکوتش را شکست .......و آن گل هنوز لای کتابم سکوتم