معرفی م.ماندگار


م.ماندگار
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 4 مهر 1372
کشور: ايران شهر: تهران
دیشب که نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم.
(صادق هدایت)


آخرین داستان ها ارسالی

گردش آخر

نمایش مشخصات م.ماندگار پشت پنجره ایستاده بودم و روشن شدن هوا را انتظار می کشیدم. خورشید که خودش را نشان داد از پنجره دست کشیدم. به سمت اتاقش رفتم و در زدم. جوابی نشنیدم. در را باز کردم و داخل شدم. خوابیده بود. کنارش نشستم. دستی روی سرش کشیدم و گفتم: خواب بسه! پاشو امروز می خوایم خوش بگذرونیم. چشمانش را باز کرد و نگاهم کرد

سه زن در پرده ی انتظار

نمایش مشخصات م.ماندگار پرده ی اول روبروی آینه می روی، موهای پریشانت را پشت سرت جمع می کنی و به این می اندیشی که چقدر زود برف روزگار میان تار موهایت نشست! سر می چرخانی و اتاق را از نظر می گذرانی. عروسکی را بر می داری و در آغوشت می گیری. سرش را روی شانه ات می گذاری و نوازشش می کنی. آرام می گویی: بخواب مادر جان! بخواب عزیز دل! عروسک اما ساکت و بیجان روی شانه ات افتاده

در آینه هم تو را می بینم!

نمایش مشخصات م.ماندگار چشمانم را که باز می کنم شادی هایم فرار می کنند و رویاهایم همانند همیشه رخت می بندند. بالای سرم نشسته و آرام آرام گریه می کند. به زنده بودنم شک می کنم که ناگهان اشک چشمانش روی صورتم می چکد. نگاهش می کنم. از چشمان بارانی اش هزاران سوال می بارد! نای حرف زدن ندارم. چشمانم را می بندم و بی رمق می خوابم

بن بست بی انتها!

نمایش مشخصات م.ماندگار هوا رو به تاریکی می رود و خورشید جای خود را در آسمان به ماه و ستاره ها می بخشد. از سوز سرد زمستانی، رگ هایم یخ می بندند. باد بر صورتم هجوم می آورد و گونه هایم را خنک می کند. در برابرش تسلیم می شوم، کوتاه نمی آید. به چشمانم می وزد آنقدر که بارانی شان می کند. پلک میزنم. قطره اشک را که می بیند آرام می شود

باز هم بخند برایم...!

نمایش مشخصات م.ماندگار همانطور که از سرما به خود می پیچیدم یکریز زنگ می زدم و زیر لب دری وری می گفتم: - د باز کن لعنتی یخ زدم! د باز کن ریخت! و باز زنگ می زنم : ای سگ تو روحت... اونم از نوع پا کوتا! از خنده ی بی موقع ام حرصم می گیرد و ران هایم را محکم به هم می چسبانم. نگاهی رویم سنگینی می کند. سر بر می گردانم، زن همسایه را می بینم که با پوزخندی نگاهم می کند

شبیخون

نمایش مشخصات م.ماندگار sروزهای آخر عمرش، موهایش را همچون "شب" سیاه نمود و به لبانش رنگی چون "خون" بخشید. به گمانم عشق به قلب مادر بزرگ "شبیخون" زده بود! پ.ن: درود برتمام دوستان داستانکی به یادتان هستم!!! ارادتمند.

چشمانی که پشت سیاهی مرد...!

نمایش مشخصات م.ماندگار مدتی است که حس می کنم افسرده شده ام. چندین ماه است به تنهایی ام فکر می کنم. این فکر ها، آن من خوش مشرب و خوش قلم را با خود برد و مردی عبوس و غمگین بر جای گذاشت! جلوی آینه می روم. مدتهاست صورتم را اصلاح نکردم. یادم نمی آید آخرین باری که در آینه نگاه کردم این چروک ها در صورتم بود یا نه! انگشتانم را به میان علفزار موهایم می برم

من دیگر سیر شده ام...!

نمایش مشخصات م.ماندگار چندین ماه است به دور از خانه، در خیابان ها پرسه می زنم. خانه ای که دیگر خانه ام نیست! آنقدر از گرسنگی به هم ریختم که نمی دانم چند روز است چیزی نخوردم. گاهی حس می کنم نامم را هم فراموش کرده ام! بی هدف راه می روم و قدم های بی رمقم را بر تن داغ آسفالت می کوبم. ناگهان پاهایم از حرکت می ایستد

تندیس قلبی که شکست...!

نمایش مشخصات م.ماندگار نمی دانم چه ساعتی بود به خانه بازگشتی اما می دانم سر درد عجیبی داشتم. پیش از آنکه بیایی چکش را از جعبه ی ابزار بیرون کشیدم و چندین بار به سرم کوبیدم بلکه این نبض بی وقفه اش بایستد. نمی دانم چه ساعتی بازگشتی اما می دانم خیلی دیر آمدی! پیش از آنکه بیایی با تمام چاقوهای خانه خطی روی ران پایم کشیدم تا حواسم پرت شود و این نبض بی وقفه ی سرم قطع شود

صخره های بی کسی

نمایش مشخصات م.ماندگار چشمانم خواب را کنار می زنند و با پریشانی به اطراف خیره می شوند! نمی دانم کجا هستم. از جا بر می خیزم و اطراف را می نگرم. صحنه ی دشت مخوفی که مقابل دیدگانم نقش بسته، نفس کشیدن را از یادم می برد. زمینی عاری از هرگونه حیات! ترس بر وجودم رخنه می کند. فریاد می زنم اما هیچ کس به فریادم نمی رسد