معرفی سعید غلامی


سعید غلامی
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 27 دي 1367
کشور: ايران شهر: کرج


آخرین داستان ها ارسالی

انتظار

نمایش مشخصات سعید غلامی بعد از سال ها به او رسیدم خواسته ام را میگویم,شاید همان آرزو گفتم یک روز تعقیب جواب میدهد آن روز دلهره آور یک روز در هفته او را روبرویم داشتم ولی از آن من نبود غریبه ای که تمام زندگی من بود نشسته بر صندلی او را نگاه میکردم و او هم مرا چند سال متوالی آن روز پا به پای