معرفی مهشید نقی پور


مهشید نقی پور
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 11 خرداد 1371
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

دیدار....

نمایش مشخصات مهشید نقی پور امروز قرار است ببینمش... بعد از بیست و هفت سال... یعنی مرا میشناسد؟ در آینه نگاهی به خود می اندازم ، نکند از خط هایی که بر صورتم نشسته دلگیر شود ، چادر را به سر می اندازم و آماده ی دیدار می شوم ... دختر ِ جوانم دست ِ لرزانم را می گیرد ، اصلا پدرش را به یاد دارد ؟ آخرین بار شاید یک سال و نیم داشت که دیده بودش

خیال ِ تو....

نمایش مشخصات مهشید نقی پور امروز میخواهم اعتراف کنم... من "عاشقی" را دوست دارم... دوست دارم یک "تو" داشته باشم... دوست دارم بیایی ، بیایی و بمانی و نروی... هیچ کار هم نکنی، فقط بیایی و بنشینی کنارم ، نه ؛ رو به رویم... این طور بهتر میبینمت... دلم نمیخواهد برایت چای بیاورم، آخر اینطور لحظه ای از دیدنت کم میشود

داغ....

نمایش مشخصات مهشید نقی پور دامن ِ پُر چینِ قرمز رو از توی بقچه درآورد و با ذوق تنش کرد , امروز پیراهن ِ نو نپوشید ؛ ترسید از صدایِ غُرغُر مادرش که تا دخترک لباس نوهایش را میپوشید مدام میگفت : "داری شبیهِ بچه شهری ها قِرتی میشی , زود باش آفتاب اومده وسطِ آسمون" روسری سبز رنگ را پشت گردنش گره کرد و راه افتاد...