معرفی علی نجفی


علی نجفی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 1 ارديبهشت 1362
کشور: ايران شهر: زنجان


آخرین داستان ها ارسالی

گزارش یک قتل

نمایش مشخصات علی نجفی پریشان ونفس زنان از اتاق خارج می شودو به دستهایش نگاه میکند ،دستهای خود را آلوده به خون می بیند وخیره ومتعجب به چاقویی که در دستش است برانداز می کندوبعد به سمت اتاقی که از آن خارج شده نگاه میکند بی اختیار چاقو از دستهایش رها شده وبه زمین می افتدو مات ومبهوت به سمت اتاق نگاه میکند

اینجا درون ذهن من

نمایش مشخصات علی نجفی هوا تاریک شده است شاید هم نه... روزها وساعت هاست که من فقط راه میروم بدون اینکه مقصدی مشخص داشته باشم واکنون به جایی رسیده ام که نمیشناسم وشاید هم میشناسم گاهی همه چیز برایم آشناست وگاهی هم غریبه. اصلا من برای چه به اینجا آمده ام وقتی از آنجا بیرون زدم نمیدانستم از چنین جایی سر در می آورم