معرفی ساجده حیدری


ساجده حیدری
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 28 بهمن 1379
کشور: ايران شهر: آزادشهر


آخرین داستان ها ارسالی

عاقبت,تنهایی

نمایش مشخصات ساجده حیدری توی ده ما آدم فضول وشرزیاده وسردسته شون هم مهدیه ,مهدی اینقدرچاق وقلدره که تاچپ به کسی نیگا کنه اون شخص ازترس به خودش خرابکاری می کنه البته گلاب به روتون.توی ده ما 5,4 نفربیشترمثبت نیستند ویکی ازاونها هم منم.شما هم اگه همچین ننه ای داشتیدمثبت که هیچی یه چیزی اونورترازمثبت می شدید

آن روزپردردسر

نمایش مشخصات ساجده حیدری سال 1357 بود ومن هم مثل آدم های دیگه داشتم شعار"مرگ برشاه"میدادم.وای!اگه آقام بفهمه نمیدونید چه قشقرقی که بپانمی کنه,ولی هرچی هم که بشه عزمم وجزم کردم واومدم. همین طورکه داشتم شعارمیدادم ومثلابامشتم تودهن شاه میزدم,یه دفعه یه نفردست گذاشت روشونه ام ازدست های پهنش میشدفهمیدکه... برگشتم

تجربه

نمایش مشخصات ساجده حیدری تجربه یعنی چی؟تجربه یعنی یادبگیری که کفش های اسکیت ات روچپه پات نکنی که بعدباکله ی مبارک داخل جدول چپه بشی؟یااینکه یادبگیری برای خودشیرینی شلوارباباتوبادوتاچک پول پنجاه هزارتومانی داخل ماشین لباس شویی نندازی که بابات عوض تشکرباکمربندبیفته به جونت.یعنی اینا تجربه حساب میشه؟

بیست ودومی

نمایش مشخصات ساجده حیدری کاسه آش ودادم کبری خانم وگفتم نذریه ودررفتم چون میدونستم اگه بیشتروایستم کبری خانم مثل پیرزن های 80و90ساله عین هومسلسل یکریز حرف میزنه. کبری خانم زن 64ساله معروف به کبری پرچنه که همه ازدستش فراری اند.چندقدم بیشتر نرفته بودم که صدای جیغ ودادکبری خانم روشنیدم,آره صدای خودش بود! فاصله ی من باخونه ی کبری خانم اینا یک کوچه بود