معرفی الهه خداوندی


الهه خداوندی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 11 فروردين 1379
کشور: ايران شهر: شیراز


آخرین داستان ها ارسالی

محبت

دختری تنها در سرمای سوزناک زمستان کنار خیابان ایستاده است و رهگذرانی را که بی توجه از او عبور میکردند مینگرید بعضی از رهگذران کنار او ایستاده و سکه ای به او میدادند ولی او بی انکه حرفی بزند دست انها را رد میکرد و اشک در چشمانش حلقه میزند .زنی جوان به دخترک دو سکه پول داد اما او باز