معرفی عادل جهشانی


عادل جهشانی
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 25 آذر 1373
کشور: ايران شهر: بهبهان


آخرین داستان ها ارسالی

عروق قلب از دنیای بیرون چه میدانند؟

اوایل تیرماه بود ،خورشید منتظر بود که شهر ما با پرتوهایش وداع کند در حوالی شهر از کنار مزرعه ای میگذشتم ،مرد مزرعه داری را دیدم که از فرط خوشحالی در پوست خودش نمیگنجید خوشحالی مزرعه دار ،گله ناراحتی های مرا رماند گویی شادی اش هاله ای به دور خودش داشت که هر کسی را به سمت خودش میکشید