معرفی


جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 3 ارديبهشت 1369
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

خواب

همه چی عالی بود حال بدرم خوب بود همه دورهم می خندیدیم خواهرم کنارمن نشسته بودوبچه اش رانوازش می کرد مادرم باخنده برای ماازگذشته صحبت می کرد غرق درخوشی بودیم وصدای خنده مان گوش فلک رابرکرده بود مادرازشیطنت های من می گفت وهمه می خندیدند باصدای زنگ در ازخواب بیدارشدم همه چی به هم