معرفی آرش یوسف دوست (آسف)


آرش یوسف دوست (آسف)
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 27 مرداد 1367
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

رهگذر

نمایش مشخصات آرش یوسف دوست (آسف) گفتی از حوالیت که رد می­شدم...یاد تو هم افتادم! خواستم بگم : حسنی به مکتب نمی­رفت، وقتی می­رفت جمعه می­رفت... دیدم گفتی از حوالیش رد می­شدم...داری با زبون بی زبونی می­گی: نیومدم که ! یاد تو هم همینجوری افتاد تو سرم! مثل خودت ! خودش اومد! من که نخواستم بیاد! خودش اومد! خیلی حالم گرفته شد! گفتم به درک! من خر! خودمو می­زنم به اون راه

به جای لعنت کردن تاریکی شمعی روشن کن !

نمایش مشخصات آرش یوسف دوست (آسف) و در ستایش آنچه انسان ها نامیدندش دوست ... ادامه مطلب !!! همه چیز یک دفعه تموم شد...مثل حبابی که به اندازه دنیا بزرگ شده بود و یکهو با صدای وحشتناکی ترکید ... احساس می کردم موهای سرم سیخ شده و نیرویم برای در هم کوبیدن هر چیز چند برابر شده... چشم در چشمش انداختم ...دوباره همان احمقی را دیدم که چند سال پیش دیده بودم

آخر قصه

نمایش مشخصات آرش یوسف دوست (آسف) می¬گفتم هرکس معجزه وجودی خودشه... شاید همین طرز فکر بود که منو به اشتباه مینداخت و نمیذاشت بفهمم، تاریخ همیشه تکرار میشه...نه برای این که آدما منحصر به فرد نیستن...نه! واسه این که این نقش ها هستن که همیشه خدا ثابتن... مثل همه قصه ها...یکی بود...یکی نبود! این بار می خوام آخرشو بگم...همون آخرِ آخرِ آخری که هیچ وقت نه جرائتشو داشتم که بگم