معرفی عسل سلیمانی


عسل سلیمانی
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 19 مرداد 1374
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

آوازک

روزي يک مرد ثروتمند پسرك خود را به روستايي برد تا به او نشان دهد چقدر مردمي که در آنجا زندگي مي کنند فقير هستند آنها يک شبانه روز در خانه محقر يک روستائي به سر بردند۰ در راه بازگشت مرد از پسرش پرسيد: اين سفر را چگونه ديدي؟ پسر پاسخ داد: عالي بود پدر! پدر پرسيد: آيا به زندگي آنها توجه کردي؟ پسر پاسخ داد: در مورد آن بسيار فكر كردم