معرفی احسان نیک بخت


احسان نیک بخت
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 4 اسفند 1367
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

سناریو

هوا ابریست ، ماه هم در آسمان گم شده . صدای رعد و برق نمیگذارد خوب فکر کنم و به هم خوردن پنجره ها بدتر . چمدانت را با بغض میبندی و گهگاهی یک نیم نگاه به من غرور اجازه ی حرف زدن را به من نمیدهد ، هق هق به تو با عصبانیت بلند میشوی و به سمت در میروی یک مکث کوتاه جلوی در ... از پشت پنجره