معرفی


جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 25 آبان 1361
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

همه زندگی در کیسه زباله

همه زندگی تو کیسه زباله کیسه زباله را از تو سطل برداشتم ٰ چادرم را سرم انداختم و از پله ها پایین آمدم . همسایه جدید را دیدم که با عجله با یک کیسه زباله مشکی از پله ها پایین می رفت . زنش هم سراسیمه به دنبال شوهرش می رفت . زن همسایه با دیدن من و کیسه زباله تو دستم گفت: گفتم: < مگه چه اتفاقی