معرفی سجاد سیارفر


سجاد سیارفر
جنسیت: تاریخ تولد: پنجشنبه 19 مرداد 1368
کشور: ايران شهر: لاهیجان


آخرین داستان ها ارسالی

مشتی از هوا

نمایش مشخصات سجاد سیارفر خروسی مشتی از هوا را میدمد و پاهایش را جابجا و سینه هایش را سپر میکند. ماتحتش را تنگ هم میکند و گردن میکشد و بلند، تا آنجا که حنجره راه بدهد، از روی حصار بلند مسجد، قوقولی قوقو اش را سر میدهد تا انتهای محل. میدان بازارچه را میگردد و از لا به لای توپ و پا های لخت بچه ها میگذرد و همراهِ باد از لای در کوچه، وارد حیاط کَبلایی میشود

هوس

نمایش مشخصات سجاد سیارفر بلند میشوم، قاطعانه، به مانندِ عصیانِ برده در مقابل ارباب، مصمم به سمت آشپزخانه میروم، خودم را باید ازین مالیخولیا بِرَهانم، ازین هوس. چند صباحی میشود مثل خوره به روحم افتاده است و میخوردم. واقعیت مبدل به کابوس شده است. باید از شر این ناگوار خلاص شوم. قطره ای روی پشتم میغلتد. چشمانم گشاد شده است

اسیر

نمایش مشخصات سجاد سیارفر اسیر همه دست از کار کشیده اند و نگاه میکنند. صدای آقا مراد بلند تر از همه، هوای کل ساختمان را ترک میدهد. - چتونه باز اینجارو گذاشتید رو سرتون. بسه! پاشین بینم! انگار که آب یخ روی جفتشان ریخته باشی هاج و واج، گره از سر و گردن هم باز میکنند و خودشان را میتکانند و نفس نفس زنان و بلند بلند، تقصیر را به یکدیگر نسبت میدهند

عینکها.

نمایش مشخصات سجاد سیارفر عینکها. از چشمهایم اشک می آید. نمیتوانم جلوی خمیازه هایم را بگیرم. از فرط بی حوصلگی بی هوا بلند میشوم میروم دم پنجره. آفتاب داغ که کوچه ی خاکی را به رنگ زرد روشن درآورده چشمهایم را میزند. بچه هایی که به عشق تعطیلات، سه ماهِ تابستانشان را دنبال یک توپ میدوند مرا یاد بچگیهای خودم می اندازند