معرفی حميد نيك بخت


حميد نيك بخت
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 7 مهر 1369
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

روز پدر

نمایش مشخصات حميد نيك بخت sبه نام خدا كلي گشت تا پيامي براي تبريك روز پدر پيداكرد و آن را براي مادرش فرستاد. از دوسالگي تا به حال ، آن زن برايش هم مادر بود و هم پدر . . .

جام زهر

نمایش مشخصات حميد نيك بخت بسمه تعالی ظهر بود و گرمای تیرماه.گرم تر از همیشه بود ولی علتش را نمیدانست.به آسمان نگاه کرد. خورشید در میانه بود و می تابید،مغرور تر از همیشه.برای تجدید وضو از سنگر خارج شد.تمام سلولهای بدنش برای فرار از گرما رسیدن این لحظه را ثانیه شماری میکردند. دلش اشوب بود ولی هنوز چیزی نمیدانست

سكته

نمایش مشخصات حميد نيك بخت sبه نام خدا وقتي 24 ساله بود سيگار را ترك و ورزش را شروع كرد. مي ترسيد نكند سايه اش زود از سر خانواده اش كم بشود. وحال 84 سال است كه زنده است ؛ در خانه اي اجاره اي به همراه يك زن فلج و يك پسر معتاد و يك دختر هرزه . . . و هركارميكند سكته نميكند !‌!‌!