داوطلبان مرگ 2

داوطلبان مرگ 2 دانلد و رابرت در ادامه پرونده کشتارهای جنون آمیز دکتر شفرد وارد جریان تازه ای از فرقه ای می شوند که شفرد عضو کوچکی از آن است. حال آنها باید به کمک پلیس نیویورک این گروه خطرناک را که با نام ECS شناخته می شوند ردیابی و مهندم کنند. و این کار بسیار دشوار و ناممکن است.
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1399 نوبت چاپ:1
قیمت:6000 تومان قیمت پشت جلد:20000 تومان