"فقط سه دقيقه!" مجموعه داستان كوتاه

مجموعه اي چهل داستان كوتاه اجتماعي كه طي سه دقيقه خوانده مي شود
نویسنده:حسن ايماني مترجم: ناشر:نگار تابان
سال چاپ:97 نوبت چاپ:0
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:10000 تومان