رستاخیز مردگان

رستاخیز مردگان کتاب خوبی که ممکن است شما را یا حقایقی که تابحال نشنیده اید و نه دیده اید اشنا کند که اگر حقایق را باور کنید چیزهای جالبی کشف واگر باور نکنید به مرز جنون می رسید
نویسنده:ابد حضرت مترجم:سایمون ناشر:سایمون
سال چاپ:699 نوبت چاپ:0
قیمت:30000 تومان قیمت پشت جلد:0 تومان