شما همان انتخاب هایتان هستید

شما همان انتخاب هایتان هستید بررسی نقش انتخاب‌های افراد در بهبود یا عدم بهبود شرایط زندگی آنان است. در این اثر سعی شده است بر ضرورت انجام تغییرات در زندگی تأکید صورت گرفته و اولویت‌سنجی مناسب در زندگی و نیز دست زدن به انتخاب درست و نقش ان در میزان موفقیت یا شکست افراد، برجسته شود.
نویسنده:آلکساندرا استادارد مترجم:منصوره فتاحیان ناشر:آیینه دانش
سال چاپ:1393 نوبت چاپ:0
قیمت:9500 تومان قیمت پشت جلد:9500 تومان