تلاطم زندگی

تلاطم زندگی یه کتاب داستانی است شامل دوبخش داستانی کوتاه است
نویسنده:فرشته روزبهانی مترجم:- ناشر:انتشارالت کرمانشاه
سال چاپ:1381 نوبت چاپ:0
قیمت:4800 تومان قیمت پشت جلد:4800 تومان