سلول(مجموعه داستانک های چندخطی)

سلول(مجموعه داستانک های چندخطی) کتاب سلول .مجموعه داستانک های چندخطی.
نویسنده:ابوالحسن اکبری سکه روانی مترجم: ناشر:اراده
سال چاپ:1394 نوبت چاپ:0
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:8000 تومان