لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزمون وفاداری بشرط چاقو

4.0035251

اثیری نیلیا

3.2541930

این روزها

3.4371631

تنها ولی باوفا

5.0012033

روزی که یک پسر مَرد شد

2.6055032

مجنون ترین لیلی، فروپاشید

2.0066300

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

3.6055522

نجوای روح درون

3.6285216

پرنده ای که عاشق قفس شد

4.2055551

کالبد اشتباهی

3.7545831

گل پامچال رسوایی

4.3336160

تعداد صفحه:(1)
1