لیست داستان ها دفتر داستانک های ابوالقاسم کیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امپراتور

1.0011722

داستانک : شماره 100

0.001700

داستانک : شماره 103

0.001642

داستانک : شمره 101

0.001410

کودک کار

0.0011322

تعداد صفحه:(1)
1