لیست داستان ها دفتر داستانک های ابوالقاسم کیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امپراتور

2.6731972

داستانک : شماره 100

0.0011060

داستانک : شماره 103

0.0011222

داستانک : شمره 101

0.001920

کودک کار

0.0011822

تعداد صفحه:(1)
1