لیست داستان ها دفتر داستانک های ابوالقاسم کیمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امپراتور

1.0011452

داستانک : شماره 100

0.001240

کودک کار

0.001882

تعداد صفحه:(1)
1