لیست داستان ها دفتر مرگ نثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنجره ای رو به قفس

0.0014710

پنجره ای رو به قفس 3

3.0013100

پنجره ای روبه قفس 2

4721

تعداد صفحه:(1)
1