لیست داستان ها دفتر مرگ نثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پنجره ای رو به قفس

0.0014020

پنجره ای رو به قفس 3

3.0011910

پنجره ای روبه قفس 2

4221

تعداد صفحه:(1)
1