لیست دفترهای داستان سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

امام مهربانی

513831397

رها چون لیلا...

49941397

عشق بی سرانجام...

27211397

مجموعه داستانهای کوتاه ۱

43451398

مصائب الزمان

412131397

گنجشک و خدا

719861396