لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00218111

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6731221

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.002760

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0031081

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.002810

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0011072

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.001981

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.002804

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

3.502674

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0031830

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0031800

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021660

هم نیمکتی

4.0041624

پشت آینه 1

5.0032341

پشت آینه 2

5.0022500

پشت آینه 3

5.0022250

پشت آینه 4

5.0011914

پشت آینه 5

5.0022411

تعداد صفحه:(1)
1