لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00220511

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6731651

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0021140

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0031391

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0021210

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0011402

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0011321

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6731424

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

3.0031504

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0032190

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0032180

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021990

هم نیمکتی

4.0042064

پشت آینه 1

5.0032731

پشت آینه 2

5.0022860

پشت آینه 3

5.0022590

پشت آینه 4

5.0012234

پشت آینه 5

5.0022791

تعداد صفحه:(1)
1