لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00224611

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6732251

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0021700

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0031811

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0021630

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0011832

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0011821

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.0042084

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.5042374

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0032690

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0032670

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0022500

هم نیمکتی

4.0042554

پشت آینه 1

5.0033321

پشت آینه 2

5.0023280

پشت آینه 3

5.0023050

پشت آینه 4

5.0012734

پشت آینه 5

5.0023291

تعداد صفحه:(1)
1