لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00214211

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.673791

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.001250

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.003521

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.001362

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.001481

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0031460

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0031410

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021270

هم نیمکتی

5.0031174

پشت آینه 1

5.0032111

پشت آینه 2

5.0022260

پشت آینه 3

5.0021870

پشت آینه 4

5.0011544

پشت آینه 5

5.0022021

تعداد صفحه:(1)
1