لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00226011

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6732441

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0021980

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0032001

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0021820

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0012012

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0012021

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6762274

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4052624

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0032810

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0032830

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0022670

هم نیمکتی

4.0042674

پشت آینه 1

5.0033511

پشت آینه 2

5.0023420

پشت آینه 3

5.0023200

پشت آینه 4

5.0012884

پشت آینه 5

5.0023401

تعداد صفحه:(1)
1