لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00231911

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6732931

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0022480

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0032421

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0022310

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0012512

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0012571

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6762774

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4053194

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0033290

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0033410

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0023050

هم نیمکتی

4.0043144

پشت آینه 1

5.0033901

پشت آینه 2

5.0023900

پشت آینه 3

5.0023700

پشت آینه 4

5.0013404

پشت آینه 5

5.0024081

تعداد صفحه:(1)
1