لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00249811

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6734421

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0023900

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0033971

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0023880

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0013942

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0014041

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6764264

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4054834

عاشقانه

0.0011730

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0034540

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0034670

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0024370

هم نیمکتی

4.0044834

پشت آینه 1

5.0035141

پشت آینه 2

5.0025160

پشت آینه 3

5.0025110

پشت آینه 4

5.0014854

پشت آینه 5

5.0025491

تعداد صفحه:(1)
1