لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

0.001410

اندوه

5.0011662

اولین روز

5.0027312

تاب

0.0011796

تردید

4.0011410

تنهایی

0.0017240

حقیقت

0.0015022

حکایت

0.0012640

حیران

0.0013630

حیرت

0.0012132

خواب

2.3336193

دل

3.00263510

راه

0.0015572

رسم

0.0016174

رضایت

0.0011904

رها در رویا

5.0011026

روزمرگی

0.0011552

روزگار

5.0021502

سرنوشت

0.0012870

سوال

0.0011814

شاگرد اول

3.5029580

غرور

5.0012996

غم نان

0.001612

فاصله

0.0012604

فراموشی

0.0012086

فرصت

4.0021596

قسمت

5.0017014

مترسک

4.33311081

مجنون

5.0011260

مزد

0.0013182

پایان و آغاز

0.0016582

تعداد صفحه:(1)
1