لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0026042

تنهایی

0.0016000

حقیقت

0.0013752

حکایت

0.0011330

حیران

0.0012380

حیرت

0.001752

خواب

2.3335123

دل

3.00251610

راه

0.0014662

رسم

0.0014974

رضایت

0.001264

سرنوشت

0.0011540

شاگرد اول

3.5027460

فاصله

0.0011084

قسمت

5.0015594

مترسک

3.0018201

مزد

0.0011902

پایان و آغاز

0.0015422

تعداد صفحه:(1)
1