لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0012980

اندوه

5.0013092

اولین روز

5.0028872

تاب

0.0013036

تردید

4.0012690

تنهایی

0.0018540

حقیقت

0.0016422

حکایت

0.0014160

حیران

0.0015070

حیرت

0.0013452

خواب

2.3337393

دل

3.00278110

راه

0.0016962

رسم

0.0017524

رضایت

0.0013214

رها در رویا

5.0012456

روزمرگی

0.0012902

روزگار

5.0022852

سرنوشت

0.0014290

سوال

0.0013074

شاگرد اول

3.50211490

غرور

5.0015486

غم نان

0.0012362

فاصله

0.0014164

فراموشی

0.0013816

فرصت

4.0022996

قسمت

5.0018424

مترسک

4.33313851

مجنون

5.0012610

مزد

0.0014642

پایان و آغاز

0.0017832

تعداد صفحه:(1)
1