لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0011510

اندوه

5.0012042

اولین روز

5.0027692

تاب

0.0012226

تردید

4.0011890

تنهایی

0.0017730

حقیقت

0.0015532

حکایت

0.0013150

حیران

0.0014190

حیرت

0.0012602

خواب

2.3336583

دل

3.00268510

راه

0.0015962

رسم

0.0016614

رضایت

0.0012324

رها در رویا

5.0011546

روزمرگی

0.0011972

روزگار

5.0021992

سرنوشت

0.0013370

سوال

0.0012194

شاگرد اول

3.50210310

غرور

5.0013686

غم نان

0.0011192

فاصله

0.0013124

فراموشی

0.0012516

فرصت

4.0022056

قسمت

5.0017384

مترسک

4.33311921

مجنون

5.0011740

مزد

0.0013682

پایان و آغاز

0.0017022

تعداد صفحه:(1)
1