لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اندوه

5.0011312

اولین روز

5.0026932

تاب

0.0011466

تردید

4.001810

تنهایی

0.0016870

حقیقت

0.0014622

حکایت

0.0012190

حیران

0.0013270

حیرت

0.0011672

خواب

2.3335863

دل

3.00259610

راه

0.0015322

رسم

0.0015724

رضایت

0.0011484

روزمرگی

0.0011182

روزگار

5.002612

سرنوشت

0.0012390

سوال

0.0011474

شاگرد اول

3.5028910

غرور

5.0012336

فاصله

0.0012114

فراموشی

0.0011666

فرصت

4.0021086

قسمت

5.0016564

مترسک

4.00210131

مجنون

5.001450

مزد

0.0012732

پایان و آغاز

0.0016212

تعداد صفحه:(1)
1