لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0015442

تنهایی

0.0015410

حقیقت

0.0013022

حیران

0.0011560

خواب

2.3334613

دل

3.00245010

راه

0.0014112

رسم

0.0014444

سرنوشت

0.001460

شاگرد اول

3.5026410

قسمت

5.0015054

مترسک

3.0017161

مزد

0.001972

پایان و آغاز

0.0014792

تعداد صفحه:(1)
1