لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0015250

اندوه

5.0015202

اولین روز

5.00210652

ایستگاه آخر

0.001784

تاب

0.0014806

تردید

4.0014480

تنهایی

0.00110310

حقیقت

0.0018522

حکایت

0.0015950

حیران

3.0017140

حیرت

0.0014952

خواب

2.3339093

دل

3.00294910

راه

0.0018552

رسم

0.0019374

رضایت

0.0015044

رها در رویا

5.0014526

روزمرگی

0.0014722

روزگار

5.0024812

سرنوشت

0.0016240

سوال

0.0014644

شاگرد اول

3.50214210

غرور

5.0018876

غم نان

0.0014492

فاصله

0.0015904

فراموشی

0.0015806

فرصت

4.0024976

قسمت

5.00110244

مترسک

4.33318821

مجنون

5.0014420

مزد

0.0016202

پایان و آغاز

0.0019382

کابوس

0.001930

تعداد صفحه:(1)
1