لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

0.001440

اندوه

5.0011682

اولین روز

5.0027322

تاب

0.0011796

تردید

4.0011440

تنهایی

0.0017260

حقیقت

0.0015062

حکایت

0.0012680

حیران

0.0013650

حیرت

0.0012152

خواب

2.3336223

دل

3.00263910

راه

0.0015582

رسم

0.0016224

رضایت

0.0011924

رها در رویا

5.0011036

روزمرگی

0.0011582

روزگار

5.0021552

سرنوشت

0.0012880

سوال

0.0011844

شاگرد اول

3.5029620

غرور

5.0013026

غم نان

0.001622

فاصله

0.0012654

فراموشی

0.0012096

فرصت

4.0021616

قسمت

5.0017054

مترسک

4.33311141

مجنون

5.0011280

مزد

0.0013192

پایان و آغاز

0.0016632

تعداد صفحه:(1)
1