لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0012840

اندوه

5.0012892

اولین روز

5.0028672

تاب

0.0012866

تردید

4.0012570

تنهایی

0.0018400

حقیقت

0.0016242

حکایت

0.0014040

حیران

0.0014940

حیرت

0.0013312

خواب

2.3337303

دل

3.00277010

راه

0.0016852

رسم

0.0017354

رضایت

0.0013134

رها در رویا

5.0012366

روزمرگی

0.0012772

روزگار

5.0022732

سرنوشت

0.0014180

سوال

0.0012954

شاگرد اول

3.50211350

غرور

5.0014776

غم نان

0.0012222

فاصله

0.0013994

فراموشی

0.0013636

فرصت

4.0022896

قسمت

5.0018244

مترسک

4.33313501

مجنون

5.0012440

مزد

0.0014462

پایان و آغاز

0.0017702

تعداد صفحه:(1)
1