لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0026192

تاب

0.001472

تنهایی

0.0016180

حقیقت

0.0013922

حکایت

0.0011480

حیران

0.0012530

حیرت

0.001942

خواب

2.3335263

دل

3.00253310

راه

0.0014792

رسم

0.0015064

رضایت

0.001574

سرنوشت

0.0011690

سوال

0.001544

شاگرد اول

3.5027730

فاصله

0.0011224

قسمت

5.0015754

مترسک

3.0018411

مزد

0.0012052

پایان و آغاز

0.0015562

تعداد صفحه:(1)
1