لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0012210

اندوه

5.0012352

اولین روز

5.0028022

تاب

0.0012466

تردید

4.0012160

تنهایی

0.0017980

حقیقت

0.0015762

حکایت

0.0013530

حیران

0.0014530

حیرت

0.0012942

خواب

2.3336873

دل

3.00271410

راه

0.0016332

رسم

0.0016934

رضایت

0.0012624

رها در رویا

5.0011906

روزمرگی

0.0012342

روزگار

5.0022282

سرنوشت

0.0013690

سوال

0.0012484

شاگرد اول

3.50210740

غرور

5.0014176

غم نان

0.0011672

فاصله

0.0013394

فراموشی

0.0013006

فرصت

4.0022396

قسمت

5.0017704

مترسک

4.33312621

مجنون

5.0011990

مزد

0.0013882

پایان و آغاز

0.0017282

تعداد صفحه:(1)
1