لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0011490

اندوه

5.0012032

اولین روز

5.0027662

تاب

0.0012206

تردید

4.0011870

تنهایی

0.0017700

حقیقت

0.0015532

حکایت

0.0013150

حیران

0.0014160

حیرت

0.0012602

خواب

2.3336563

دل

3.00268510

راه

0.0015952

رسم

0.0016604

رضایت

0.0012314

رها در رویا

5.0011536

روزمرگی

0.0011962

روزگار

5.0021972

سرنوشت

0.0013340

سوال

0.0012194

شاگرد اول

3.50210310

غرور

5.0013656

غم نان

0.0011182

فاصله

0.0013094

فراموشی

0.0012496

فرصت

4.0022046

قسمت

5.0017354

مترسک

4.33311891

مجنون

5.0011720

مزد

0.0013672

پایان و آغاز

0.0017002

تعداد صفحه:(1)
1