لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اندوه

5.001682

اولین روز

5.0026582

تاب

0.0011056

تنهایی

0.0016500

حقیقت

0.0014282

حکایت

0.0011860

حیران

0.0012870

حیرت

0.0011392

خواب

2.3335533

دل

3.00256410

راه

0.0015042

رسم

0.0015444

رضایت

0.0011114

روزمرگی

0.001662

سرنوشت

0.0012030

سوال

0.0011124

شاگرد اول

3.5028310

غرور

5.0011416

فاصله

0.0011734

فراموشی

0.0011106

فرصت

0.001354

قسمت

5.0016214

مترسک

4.0029191

مزد

0.0012422

پایان و آغاز

0.0015912

تعداد صفحه:(1)
1