لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اندوه

5.0011302

اولین روز

5.0026922

تاب

0.0011466

تردید

4.001800

تنهایی

0.0016860

حقیقت

0.0014602

حکایت

0.0012190

حیران

0.0013260

حیرت

0.0011672

خواب

2.3335863

دل

3.00259610

راه

0.0015312

رسم

0.0015714

رضایت

0.0011484

روزمرگی

0.0011172

روزگار

5.002612

سرنوشت

0.0012380

سوال

0.0011474

شاگرد اول

3.5028880

غرور

5.0012336

فاصله

0.0012114

فراموشی

0.0011666

فرصت

4.0021076

قسمت

5.0016544

مترسک

4.00210111

مجنون

5.001440

مزد

0.0012712

پایان و آغاز

0.0016202

تعداد صفحه:(1)
1