لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0013650

اندوه

5.0013792

اولین روز

5.0029482

تاب

0.0013606

تردید

4.0013240

تنهایی

0.0019090

حقیقت

0.0016972

حکایت

0.0014750

حیران

0.0015630

حیرت

0.0013842

خواب

2.3337993

دل

3.00283310

راه

0.0017472

رسم

0.0018044

رضایت

0.0013894

رها در رویا

5.0013156

روزمرگی

0.0013482

روزگار

5.0023422

سرنوشت

0.0014860

سوال

0.0013534

شاگرد اول

3.50212240

غرور

5.0016746

غم نان

0.0012982

فاصله

0.0014774

فراموشی

0.0014426

فرصت

4.0023596

قسمت

5.0018994

مترسک

4.33315271

مجنون

5.0013180

مزد

0.0015112

پایان و آغاز

0.0018302

تعداد صفحه:(1)
1