لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0014720

اندوه

5.0014812

اولین روز

5.00210362

تاب

0.0014476

تردید

4.0014150

تنهایی

0.0019970

حقیقت

0.0018102

حکایت

0.0015640

حیران

0.0016760

حیرت

0.0014652

خواب

2.3338853

دل

3.00291110

راه

0.0018282

رسم

0.0019084

رضایت

0.0014754

رها در رویا

5.0014136

روزمرگی

0.0014372

روزگار

5.0024342

سرنوشت

0.0015830

سوال

0.0014364

شاگرد اول

3.50213680

غرور

5.0018326

غم نان

0.0014082

فاصله

0.0015574

فراموشی

0.0015496

فرصت

4.0024646

قسمت

5.0019904

مترسک

4.33317991

مجنون

5.0014030

مزد

0.0015862

پایان و آغاز

0.0019072

تعداد صفحه:(1)
1