لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0015432

تنهایی

0.0015410

حقیقت

0.0013012

حیران

0.0011500

خواب

2.3334613

دل

3.00244910

راه

0.0014112

رسم

0.0014434

سرنوشت

0.001380

شاگرد اول

3.5026400

قسمت

5.0015044

مترسک

3.0017141

مزد

0.001942

پایان و آغاز

0.0014772

تعداد صفحه:(1)
1