لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0092610

به کجا؟

0.0012511

ترس

1.8054642

دختری که دیگرنبود

5.0013394

زلزله

4.0014453

سارا

3.2971760

سایه

0.0014460

شاید

5.0014751

طعمه گرگ

5.0012910

فرشته

0.0012881

قیامت

1.0015282

هدف بزرگ

0.0013171

هرمز بخش اول

5.0013110

هرمز بخش دوم

0.0013003

هرمز بخش سوم

5.0022950

هرمز بخش ششم

5.0021962

هرمز بخش پنجم

3.0061680

هرمز بخش چهارم

2.8671860

هیچکس اشک او را ندید

3.8054463

پسرک تنها

0.0013270

تعداد صفحه:(1)
1