لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به کجا؟

0.001951

ترس

1.8052982

دختری که دیگرنبود

5.0011324

زلزله

4.0012883

سایه

0.0012620

شاید

5.0012941

طعمه گرگ

0.001510

فرشته

0.0011141

قیامت

1.0013322

هدف بزرگ

0.0011711

هرمز بخش اول

0.001960

هرمز بخش دوم

0.001923

هرمز بخش سوم

0.001310

پسرک تنها

0.0011320

تعداد صفحه:(1)
1