لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0094080

به کجا؟

0.0013731

ترس

1.8055922

دختری که دیگرنبود

5.0014764

زلزله

4.0015693

سارا

3.2973270

سایه

0.0015660

شاید

5.0015951

طعمه گرگ

5.0014410

فرشته

0.0014201

قیامت

1.0016762

هدف بزرگ

0.0014431

هرمز بخش اول

5.0014500

هرمز بخش دوم

0.0014393

هرمز بخش سوم

5.0024270

هرمز بخش ششم

4.0055852

هرمز بخش هشتم

3.0024391

هرمز بخش هفتم

3.0016061

هرمز بخش پنجم

3.0063140

هرمز بخش چهارم

2.8673180

هیچکس اشک او را ندید

3.8056253

پسرک تنها

0.0014740

تعداد صفحه:(1)
1