لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.005500

به کجا؟

0.0011251

ترس

1.8053212

دختری که دیگرنبود

5.0011714

زلزله

4.0013083

سایه

0.0012890

شاید

5.0013201

طعمه گرگ

5.0011100

فرشته

0.0011461

قیامت

1.0013642

هدف بزرگ

0.0011951

هرمز بخش اول

0.0011420

هرمز بخش دوم

0.0011293

هرمز بخش سوم

5.001930

پسرک تنها

0.0011700

تعداد صفحه:(1)
1