لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0092280

به کجا؟

0.0012271

ترس

1.8054342

دختری که دیگرنبود

5.0012934

زلزله

4.0014233

سارا

3.0051510

سایه

0.0014200

شاید

5.0014471

طعمه گرگ

5.0012600

فرشته

0.0012641

قیامت

1.0015022

هدف بزرگ

0.0012991

هرمز بخش اول

5.0012870

هرمز بخش دوم

0.0012773

هرمز بخش سوم

5.0022640

هرمز بخش پنجم

3.5041360

هرمز بخش چهارم

2.8671640

هیچکس اشک او را ندید

3.6732782

پسرک تنها

0.0013050

تعداد صفحه:(1)
1