لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0092980

به کجا؟

0.0012801

ترس

1.8054882

دختری که دیگرنبود

5.0013734

زلزله

4.0014753

سارا

3.2972060

سایه

0.0014770

شاید

5.0015001

طعمه گرگ

5.0013280

فرشته

0.0013191

قیامت

1.0015652

هدف بزرگ

0.0013461

هرمز بخش اول

5.0013490

هرمز بخش دوم

0.0013353

هرمز بخش سوم

5.0023260

هرمز بخش ششم

5.0024252

هرمز بخش هفتم

0.001681

هرمز بخش پنجم

3.0062010

هرمز بخش چهارم

2.8672160

هیچکس اشک او را ندید

3.8054943

پسرک تنها

0.0013600

تعداد صفحه:(1)
1