لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0093510

به کجا؟

0.0013311

ترس

1.8055422

دختری که دیگرنبود

5.0014324

زلزله

4.0015193

سارا

3.2972690

سایه

0.0015240

شاید

5.0015511

طعمه گرگ

5.0013830

فرشته

0.0013721

قیامت

1.0016122

هدف بزرگ

0.0014001

هرمز بخش اول

5.0014050

هرمز بخش دوم

0.0013913

هرمز بخش سوم

5.0023790

هرمز بخش ششم

4.0055242

هرمز بخش هشتم

3.0023230

هرمز بخش هفتم

3.0015051

هرمز بخش پنجم

3.0062540

هرمز بخش چهارم

2.8672710

هیچکس اشک او را ندید

3.8055533

پسرک تنها

0.0014220

تعداد صفحه:(1)
1