لیست دفترهای داستان امیر قراچه

عنوان دفتر داستانتعداد داستانتعداد بازدید از داستان هاسال

از فی البداهه ها

001395

خون مردگی لای انگشتان پا

18601395

سلام، من زردِ شب هستم

320091395