لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911188152

این داستان نیست.

4.931482151

بنده ی آزادی

5.0012107054

خــــرده روح

4.921265652

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013107627

قصه ی آقایی، آقام

4.881778465

مثل هیچ کس

5.0023101452

تعداد صفحه:(1)
1