لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911186252

این داستان نیست.

4.931479851

بنده ی آزادی

5.0012103954

خــــرده روح

4.921263552

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013104027

قصه ی آقایی، آقام

4.881776265

مثل هیچ کس

5.002298152

تعداد صفحه:(1)
1