لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911191352

این داستان نیست.

4.931485051

بنده ی آزادی

5.0012110654

خــــرده روح

4.921269652

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013111227

قصه ی آقایی، آقام

4.881781265

مثل هیچ کس

5.0023104152

تعداد صفحه:(1)
1