لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911175052

این داستان نیست.

4.921368351

بنده ی آزادی

5.001281854

خــــرده روح

4.921255052

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.001389127

قصه ی آقایی، آقام

4.881666565

مثل هیچ کس

5.002282352

تعداد صفحه:(1)
1