لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.9111124852

این داستان نیست.

4.9314113551

بنده ی آزادی

5.0012188454

خــــرده روح

4.921299252

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013152627

قصه ی آقایی، آقام

4.8817110565

مثل هیچ کس

5.0024145552

تعداد صفحه:(1)
1