لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911170252

این داستان نیست.

4.921362851

بنده ی آزادی

5.001265854

خــــرده روح

4.921250952

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.001377227

قصه ی آقایی، آقام

4.881662365

مثل هیچ کس

5.002270552

تعداد صفحه:(1)
1