لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.9111108252

این داستان نیست.

4.931499151

بنده ی آزادی

5.0012144454

خــــرده روح

4.921283652

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013133027

قصه ی آقایی، آقام

4.881795465

مثل هیچ کس

5.0024123952

تعداد صفحه:(1)
1