لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.9111100452

این داستان نیست.

4.931493551

بنده ی آزادی

5.0012128554

خــــرده روح

4.921277752

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013123427

قصه ی آقایی، آقام

4.881789165

مثل هیچ کس

5.0023113452

تعداد صفحه:(1)
1