لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911181252

این داستان نیست.

4.931473751

بنده ی آزادی

5.001294154

خــــرده روح

4.921259152

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.001397327

قصه ی آقایی، آقام

4.881770765

مثل هیچ کس

5.002289952

تعداد صفحه:(1)
1