لیست داستان ها دفتر کاه کوبی های روزانه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آپوستروف

4.911185252

این داستان نیست.

4.931478651

بنده ی آزادی

5.0012102454

خــــرده روح

4.921262652

سرو بی سامان (نیشتر خودی)

5.0013102427

قصه ی آقایی، آقام

4.881774465

مثل هیچ کس

5.002295652

تعداد صفحه:(1)
1